Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Spolehlivevahy.cz  >  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

TENZONA s.r.o., IČ65141288, sídlem Starobělská 1937/4, Ostrava-Zábřeh, 700 30,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu Ostrava, spis. zn. :

oddíl C, vložka 9208

Kontaktní údaje:

Tel.:

+420 596 624 002

Mob.:

+420 774 344 986

E-mail:

tenzona@tenzona.cz

a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

TENZONA s.r.o. podniká v oblasti průmyslového vážení – prodej, výroba, opravy.

Vymezení pojmů

Prodávající je společnost TENZONA s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Není-li výslovně stanoveno jinak, je „kupujícím“ ve smyslu VOP spotřebitel i podnikatel.

Způsoby objednání a uzavření smlouvy

Způsoby objednání a uzavření smlouvy:

1. Elektronická objednávka přes nákupní košík nebo emailovou komunikaci mezi

prodávajícím a kupujícím – kupní smlouva (KS)

2. Smlouva o dílo (SoD)

 

1. Kupní smlouva

Jestliže se uzavírá KS mezi prodávajícím a kupujícím přes emailovou komunikaci, zašle kupující prodávajícímu poptávku po zboží.

Na základě poptávky zašle prodávající kupujícímu již konkrétní nabídku, kterou musí kupující obratem potvrdit, čímž dochází k uzavření KS.

Jestliže kupující nabídku nepotvrdí do 5 pracovních dnů, KS nebyla uzavřena.

Přijetí nabídky s výhradou, dodatkem či návrhem na změnu ze strany kupujícího není přijetím nabídky a uzavřením KS:

 

Jestliže se uzavírá KS prostřednictvím nákupního košíku, kupující vyplní všechny formulářem předepsané údaje a náležitosti.  Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží formální oznámení přijetí objednávky elektronickou cestou.

Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky.

Prodávající v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenost apod.) je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky písemně popřípadě telefonicky. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

 

VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. VOP jsou umístěny na webových stránkách prodávajícího v části „Obchodní podmínky“.

Odchylky od VOP mají platnost pouze tehdy, pokud jsou v kupní smlouvě výslovně sjednány.

 

Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží uhradí kupující prodávajícímu

formou platby předem, bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

 

Daňový doklad bude zaslán kupujícímu po připsání částky na bankovní účet a odeslání zboží.

 

Dodací lhůty

Pokud není v KS sjednáno jinak, platí dodací lhůta 2 týdny. U vah série VFP, VFS, VFPP a nerezových VFSP jsou to 3 – 4 týdny od objednání.

 

Dodání zboží

Zboží bude předáno kupujícímu v sídle společnosti TENZONA s.r.o. , Starobělská 1937/4, Ostrava-Zábřeh, 700 30 nebo zasláno přepravní společností na místo určené kupujícím v objednávce.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

2. Smlouva o dílo

V případě uzavření Smlouvy o dílo kupující musí nejdříve kontaktovat telefonicky nebo mailem obchodního zástupce firmy TENZONA s.r.o. : Ing. Vít Lövy, e-mail:vit.lovy@tenzona.cz, tel. 605 279 556

 

 

 

UJEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE KUPUJÍCÍHO - SPOTŘEBITELE

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě – elektronická objednávka), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Zboží musí být vráceno prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě, že kupující  odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.  Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.